ALL SEASONS BANGKOK

ทางเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นๆ โดยละเอียด ทั้งรูปภาพ ขนาด สี ราคา  โดยเราจะพยายามให้ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตรงความเป็นจริงมากที่สุด แต่ทั้งนี้ รูปภาพอาจจะมีความแตกต่างในด้านของ แสง สี ของภาพ อันเนื่องมาจากการปรับแต่งจอมอนิเตอร์ ยี่ห้อของจอมอนิเตอร์ อายุการใช้งานของจอมอนิเตอร์ ของแต่ละท่านแตกต่างกันออกไป

1. เกี่ยวกับสินค้า

 • สินค้าต่างๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ http://www.allseasonsbangkok.com ทั้งหมด ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • ราคาสินค้าที่ระบุไว้พร้อมส่วนลด(ถ้ามี) อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะแจ้งราคาสุทธิ และค่าขนส่ง(ถ้ามี) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า
 • ทางเรา ขอสงวนลิขสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล รายละเอียดสินค้า ราคา  และรูปภาพสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางเรา ขอสงวนสิทธิ์ ตัวสินค้า รูปภาพสินค้า ไม่ให้ผู้ใดทำการคัดลอก หรือนำไปดัดแปลง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ
 •  

  2. การสั่งซื้อสินค้า

 • ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อทางออนไลน์ หรือ ระบบตระกร้าสินค้า ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ทันที เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง

 • *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับสั่งซื้อทางโทรศัพท์ เนื่องจาก อาจมีความผิดพลาด และคลาดเคลื่อนได้*

   

  3. การชำระเงิน

  3.1 ชำระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร (ในประเทศเท่านั้น)
  3.2 ชำระทาง Paypal

  *หากชำระด้วยการโอนผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงินมาด้วยทุกครั้ง และกรุณาแจ้งการชำระเงินให้ทางเราทราบ หากท่านไม่แจ้งชำระเงิน ทางเราจะไม่ทราบข้อมูลว่าท่านชำระมาแล้ว ซึ่งจะทำให้ส่งของล่าช้าได้

   

  4. การจัดส่งสินค้า

  ทางเราสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วโลก (เฉพาะบางประเทศที่รองรับ)

  5. การรับประกันสินค้า

  ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าที่ส่งไปถึงท่าน เป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้าที่ได้บรรยายไว้ หรือไม่เหมือน หรือไม่คล้ายคลึงกับรูปภาพสินค้านั้น รวมถึง บริษัทฯ ส่งสินค้าผิดไปจากรูปแบบหรือสีที่ลูกค้าได้เลือกไว้ในใบสั่งซื้อ ทางเรายินดีรับคืน หรือเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ โดยเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้ใหม่เอง

  6. การคืนสินค้า

  กรณีสินค้าชำรุด หรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก หีบห่อแตก หรือขาด ทำให้สินค้าที่บรรจุข้างในได้รับความเสียหาย ลูกค้าสามารถแจ้งขอคืนสินค้าได้ โดยต้องแนบไฟล์ภาพหีบห่อและสินค้าที่เสียหายหรือชำรุด มาที่อีเมลล์ info@allseasonsbangkok.com ทั้งนี้หลังจากได้รับสินค้าแล้วภายใน 7 วัน หากพ้นกำหนด จะไม่สามารถคืนสินค้าได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  7. การเปลี่ยนสินค้า

  กรณีสินค้าชำรุด หรือเสียหาย อันเนื่องมาจาก หีบห่อแตก หรือขาด ทำให้สินค้าที่บรรจุข้างในได้รับความเสียหาย ลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ โดยลูกค้าส่งสินค้ากลับคืน เมื่อเราได้รับสินค้าคืนแล้ว เราจะส่งสินค้าไปให้ใหม่ กรณีนี้ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าเอง  ทั้งนี้ต้องแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้านั้นแล้ว หากพ้นกำหนด จะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่อีเมลล์ info@allseasonsbangkok.com